Aanpassing plas-dras gebied Park Zuidbroek

Inleiding
Samen met de gemeente Apeldoorn en de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek hebben we vastgesteld dat verder dichtgroeien van de plas-dras zone in Park Zuidbroek niet wenselijk is. Tijdens het overleg op 17 december 2019 hebben we het in standhouden van het aanwezige openwater besproken. Meer leest u hier.

Voorstel
Zoals besproken is het voorstel om de in onderstaande figuur aangegeven hoek af te graven tot een diepte van circa 30 à 40 cm onder het waterniveau. Deze hoek heeft een oppervlakte van circa 290 m2, daarmee komt circa 100 m3 grond vrij.


Te ontgraven deel plas-dras zone

Vanuit het waterschap is er de wens om de vrijgekomen grond toe te passen ter verbetering van de toegang tot het gebied en een aanrijroute te creëren. Deze gewenste route loopt vanaf de Rumbastraat parallel aan de aanwezige kade naar het bestaande half verharde onderhoudspad dat langs de waterpartij aanwezig is (zie onderstaande figuur). Het is niet de bedoeling om hier een echt verhoogd pad te creëren, maar het gaat om een (onverharde) strook die net iets boven het huidige maaiveld (huidige
maaiveldhoogte circa NAP +5,3 m) ligt en daardoor beter berijdbaar is. De gemeente is akkoord met de aanleg van de ontsluiting van het onderhoudspad.

De gewenste ontsluitingsroute is ongeveer 100 meter lang. Met de vrijgekomen grond kan over die lengte een strook grond van ongeveer 4 meter breed 20 cm wordt opgehoogd. Waarbij ten behoeve van de aansluiting op de bestaande kade/ het bestaande maaiveld (noordelijke hoek, hoogte circa NAP +6,0 m) over een lengte van ongeveer 3 meter een overgang gecreëerd wordt (helling 1:6).

Werkwijze
Ten zuiden van de watergang is een zone die vanwege waardevolle ecologie niet bereden mag worden (zie rood omlijnde zone in de bijlage). Om berijden hiervan te voorkomen wordt het afgraven van de grond in de waterpartij uitgevoerd vanaf de noordzijde van de watergang. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van draglineschotten die over de watergang gelegd worden en kan de locatie bereikt worden via het bestaande
onderhoudspad. Op deze manier hoeven we aan de zuidzijde, waar de toegang moeilijk is en risico bestaat op beschadiging van waardevolle ecologie, niet met groot materieel te komen. De werkzaamheden kunnen aan het eind van het zomerseizoen (augustus/september) worden uitgevoerd. Dit is de periode waarin doorgaans de meest droge omstandigheden heersen en daarmee het makkelijkst grond verwerkt kan worden op de gewenste ontsluitingsroute. Tevens zal in deze periode de ecologische impact beperkt zijn (buiten broedseizoen).
Aanvullend op deze ingreep zal het waterschap bij het jaarlijkse maaionderhoud rekening houden met het zicht op de waterpartij. Ten behoeve van het verhogen van de biodiversiteit heeft het waterschap de werkwijze om pluksgewijs begroeiing langs de waterlijn te sparen. Om ervoor te zorgen dat de aanwezige rietkraag langs de noordzijde van de watergang het zicht vanaf de kade/stuw op de waterpartij ontneemt, wordt het eerste deel van de rietkraag, gezien vanaf de kade/stuw, in principe altijd gemaaid. Het maaibeheer vindt doorgaans plaats in augustus/september. Tussentijds kunnen vrijwilligers van de Stichting Vrienden van Park Zuidbroek hier ook handmatig nog wat riet verwijderen. Het is daarbij raadzaam om de vegetatie kort te houden, om te voorkomen dat er vogels gaan nestelen. In dat geval zijn er vanuit ecologisch oogpunt
geen belemmeringen voor het handwerk. Omdat het handmatig maaien van riet in de watergang voor de vrijwilligers erg lastig is, is afgesproken dat het waterschap probeert om voorafgaand aan het broedseizoen
(globaal vanaf half maart) het eerste deel van de rietkraag in het water al een keer te maaien. Dit kan alleen als de omstandigheden het toelaten en het onderhoudspad voldoende droog is. Bij gunstige omstandigheden wordt een beperkt deel van de rietkraag langs de noordzijde van de watergang dus twee keer per jaar gemaaid. Indien de onderhoudsroute voorafgaand aan het broedseizoen te nat is voor berijden met machines, zal het maaien beperkt blijven bij één keer per jaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *