Intrekking van de Verordening Dorps- en Wijkraden

De gemeenteraad heeft het besluit genomen om per 1-1-2021 de verordening Dorps- en Wijkraden in te trekken. Dit betekent dat hiermee het bestaansrecht van de wijkraad als zodanig vervalt. Later deze week komt de wijkraad met een formele reactie.

De toelichting van de gemeente op deze intrekking vindt u hieronder:

Inmiddels is het amendement dat de gemeenteraad op 17 december jl heeft aangenomen in de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie verwerkt en heeft het college op 22 december jl. de gewijzigde regeling (zie bijlage) vastgesteld, alsmede de subsidieplafonds voor 2021. Met de vaststelling van de geamendeerde regeling is voldaan aan de voorwaarde die de gemeenteraad aan het college stelde om tot intrekking van de Verordening Dorps- en Wijkraden over te gaan. Dat betekent dat de Verordening Dorps- en Wijkraden per 1-1-2021 wordt ingetrokken en de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie per gelijke datum wordt ingevoerd.

Alle besluiten worden de komende dagen formeel gepubliceerd zodat ze tijdig rechtskracht hebben. Wat is er nu in de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie gewijzigd vanwege het amendement?

 • Het toevoegen van de relevante inleidende opmerkingen en de overwegingen in het amendement aan de overwegingen in de subsidieregeling;
 • het aanscherpen van de tekst over de ‘vanzelfsprekende gesprekspartners’ zoals in de overwegingen van de vastgestelde subsidieregeling opgenomen, en deze verplaatsen naar (artikel 2 van) de regeling zelf;
 • het laten vervallen van de relatie met de 46 buurtjes en daarmee de bijlage (kaartje met gebiedsindeling) bij de regeling;
 • ‘gebied’ definiëren als een samenhangend onderdeel van de gemeente Apeldoorn, bijvoorbeeld een straat, buurt, wijk of dorp;
 • het woord ‘gebiedssubsidie’ laten vervallen en daarvoor ‘subsidie’ in de plaats stellen;
 • het niet toestaan van reservevorming: terugbetaling dan wel verrekening met een nieuw toe te kennen subsidie;
 • nog resterende subsidie uit een voorgaande regeling in mindering brengen op uit te keren subsidie tenzij aangetoond kan worden dat het geld is geoormerkt voor een speciaal doel en binnen twee jaar na aanvraag wordt aangewend
 • het subsidieplafond per gebied wordt vervangen door een subsidieplafond per aanvraag.

Het subsidieplafond voor de totale regeling is door het college vastgesteld op € 325.000,-. Het subsidieplafond per aanvraag is – na ruggenspraak met amenderende fracties – door het college vastgesteld op € 5.000,-.

Wat betekent dit nu voor de bestaande dorps- en wijkraden?

 • Het is aan jullie zelf om te bepalen voor welk gebied en/of doel je je inzet en subsidie aanvraagt
 • Er is dus geen overgangsregeling (meer nodig) voor wijkraden die meerdere van de 46 buurten bedienen
 • Er is geen subsidieplafond per gebied
 • Subsidie wordt per kalenderjaar toegekend. Aanvragen dienen ip per 1-11 binnen te zijn (en in 2021 per 1-2). Als er daarna nog geld is, worden ook latere aanvragen in behandeling genomen.
 • Als je reserves hebt worden die ip in mindering gebracht op de te verlenen subsidie, tenzij .. (zie artikel 12)
 • De erkenning van de dorps- en wijkraden vervalt. Ook stelt de gemeente in deze subsidieregeling geen eisen aan het al dan niet zijn van een rechtspersoon en de vorm daarvan
 • Jullie kunnen zowel een beroep op deze subsidieregeling doen als op de Subsidieregeling Inwonersinitiatieven. Zoals jullie weten richt die zich vooral op nieuwe en eenmalige initiatieven.

De subsidieregeling gebiedsparticipatie kunt u hier raadplegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *