Zienswijze wijkraad coördinatiebesluit busbaan

De wijkraad heeft een schriftelijke zienswijze bij de gemeente ingediend ten aan zien van het coördinatiebesluit busbaan. De belangrijkste punten zijn:

  • Kruispunt busbaan – Laan van de Charleston (Kristal)
  • Distelvlinderlaan
  • Analyse effecten omliggende straten Anklaarseweg ontbreekt
  • Monitoring

Onderaan deze pagina kunt u de ingezonden brief raadplegen. Mocht u zelf een zienswijze willen indienen bij de gemeente dan kan dit nog tot 6 november.

Kruispunt busbaan – Laan van de Charleston (Kristal)

De raad heeft het college van B&W de opdracht gegeven de verkeersveiligheid in de wijk en nabij de scholen in het bijzonder te borgen en daar waar nodig aanvullende maatregelen te treffen. Hoewel door omwonenden, de consensusgroep en de wijkraad meermaals is aangedrongen maatregelen te treffen ten aanzien van deze kruising ontbreken deze in de uitwerking. De huidige situatie is reeds als ontoereikend en gevaarlijk beoordeeld door omwonenden en de aangrenzende school. Bij het uitbreiden van de verkeersintensiteit zal dit naar verwachting toenemen.

Dit betekent dat de wijkraad van de gemeente verlangt dat er op dit punt aanvullende maatregelen worden genomen met betrekking tot de verkeersveiligheid en uitgewerkte, gevalideerde mitigerende maatregelen worden toegepast.

Tot slot heeft dit ontwerpbesluit in de huidige vorm tot gevolg dat indien bovenstaande problemen zich voordoen er geen eenvoudige en of snel te realiseren maatregelen kunnen worden genomen anders dan het (tijdelijk) afsluiten van de busbaan. De wijkraad is voorstander van het zoveel mogelijk openhouden van de verbindingswegen.

Distelvlinderlaan

Door het openstellen van de busbaan is de verwachting dat de verkeersintensiteit zal toenemen nu de gemeente ervoor kiest om geen afsluiting te realiseren. De wijkraad is voor openhouden en dringt er bij de gemeente op aan om een veilige voetgangersoversteekplaats te realiseren. Dit in de vorm van een wegversmalling of een andere verkeersbelemmerende maatregel (bijvoorbeeld de oversteekplaatsen Anklaarseweg). Deze oplossing heeft een verkeersremmend effect en biedt schoolgaande kinderen een veilige mogelijkheid over te steken. Dit draagt eveneens bij aan het ontlasten van het kruispunt bij de busbaan. In het coördinatiebesluit is geen uitwerking opgenomen en slechts beschreven dat de effecten worden gemonitord. De wijkraad verlangt dat hierover wordt nagedacht en onderdeel gaat uitmaken van de realisatie.

Analyse effecten omliggende straten Anklaarseweg ontbreekt

In het coördinatiebesluit worden de mogelijke effecten op omliggende straten aangrenzend aan de Anklaarseweg als gevolg van de afsluiting niet beschreven (Pythagorasstraat, Fugastraat, Pascalstraat, Cavatinestraat, Symfoniestraat). De door Royal Haskoning uitgewerkte oplossingsrichting ten aanzien van de afsluiting gaat uit van een andere locatie dan in het  coördinatiebesluit het geval is. Het is dan ook niet mogelijk om de situatie te monitoren als voorafgaand de effecten niet zijn geïnventariseerd. Het besluit geeft aan dat achteraf zal worden geëvalueerd. Deze werkwijze is niet toereikend.

De wijkraad verwacht vooraf een gedegen uitwerking van deze effecten met uitgewerkte maatregelen indien effecten afwijken van de verwachting.

Monitoring

De wijkraad is van mening dat de algehele monitoring van de effecten onvoldoende is beschreven en dat te nemen alternatieve maatregelen niet transparant zijn uitgewerkt. Dit heeft tot gevolg dat het voor de wijkraad en omwonenden niet duidelijk is op welke wijze monitoring zal plaatsvinden.

Een kopie van de ingezonden zienswijze kunt u hier downloaden.

Eén reactie

  1. Inmiddels weer 7 maanden verder… wat is de laatste stand van zaken? Wanneer worden de plannen eindelijk uitgevoerd?
    Hier in de Calypsostraat blijft het vooralsnog (te) druk en wordt er te hard gereden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *